Voksenopplæringsloven

Voksenopplæringslovens overordnede mål for studieforbundenes virksomhet gir oss et meningsfylt samfunnsoppdrag. I lys av målene ser vi hvilken verdi og betydning opplæringen i medlemsorganisasjonene våre har.

K-stud arbeider for å fremme og styrke studiearbeidet i menigheter, organisasjoner og institusjoner. Sammen med våre egne formål og strategiske planer danner Voksenopplæringsloven rammer for virksomheten vår. Her kan du lese mer om hvordan våre medlemsorganisasjoners læringsvirksomhet er med på å oppfylle de overordnede målene i loven.

Ny lov om voksenopplæring er gjeldende fra 01.01.2021, og studieforbundene er delt mellom kultur- og kunnskapsdepartementet fra samme tidspunkt.

 

Studieforbundene skal drive sin kursaktivitet på grunnlag av minst ett av følgende overordnede mål:

a) å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
b) å senke terskelen for læring og deltakelse i frivillige organisasjoner.
c) å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.
d) å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
e) å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
f) å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

 

Demokrati og bærekraftig utvikling

Læring kan utvikle demokratiet ved å skape engasjerte medborgere. Demokratiutvikling skjer i nesten alle kurs og studiegrupper som arrangeres av medlemmer av K-stud. K-studs medlemsorganisasjoner legger til rette for arenaer der ungdom og voksne kan komme til orde, lære noe nytt og utvikle seg selv og samfunnet rundt seg.

Mange kristne menigheter og organisasjoner er opptatt av en bærekraftig forvaltning av naturen og dens ressurser. Flere organisasjoner har momenter omkring dette i sine grunnlagsdokumenter. Kirker, menigheter og organisasjoner aktiviserer folk. Det bygges blant annet sunne aktiviteter gjennom ungdomsleirer og kontinuerlig ungdomsarbeid, og dette kan virke forebyggende i forhold til rusproblematikk og kriminalitet.

 

Senke terskelen for læring

Det å være en del av en organisasjon/ gruppe som driver ikke-formell læring, kan være et avbrudd i en stressende hverdag, og dette er et fellesskap alle bør kunne ta del i. Terskelen for å delta i opplæring bør være lav, og med mulighet for å tilrettelegge for alle. Det kan bidra til at man får mulighet til å lære noe nytt og reorientere seg. Dette kan avhjelpe mennesker i en vanskelig livssituasjon eller gi muligheter for de som ønsker nye utfordringer i livet. Det er utviklende og gir mestringsfølelse å bli utfordret til å ta en lederrolle eller andre oppgaver i en frivillig organisasjon.

 

Kunnskap og kompetanse

Kunnskap og kompetanse kan være til hjelp for å bli inkludert i samfunnet, for eksempel gjennom datakurs og språkopplæring. Datakurs er viktig for inkludering i dagens samfunn og for å øke forståelsen for nye generasjoner. Ny kunnskap kan gi ny energi og nye impulser, og aktivitet kan hjelpe for rekruttering til arbeidslivet. Mange av våre kurs gir grunnleggende kjennskap til kristen tro og er kategorisert under «kristendom» i Statistisk sentralbyrås statistikk. Kunnskapen kan tilegnes gjennom bibelgrupper, cellegrupper eller Alphakurs. Kursene øker kompetanse innen menighetsliv, verdier og personlig tro. Målgruppen kan være kristne som ønsker å utvikle troslivet, men også andre som ønsker kunnskap i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn.

 

Inkludering

Menigheter og andre frivillige organisasjoner er viktige bidragsytere for inkludering i lokalmiljøet. Norge bruker mye ressurser på å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, likevel oppnås det bare middels resultater på området. For at innvandrere skal bli inkludert, er det viktig at de er i arbeid, kjenner lokalmiljøet og får norskopplæring. For begge disse målgruppene bidrar våre medlemsorganisasjoner til inkludering i lokale fellesskap og kompetanse som fremmer et aktivt samfunnsliv.

 

Kultur

Kor- og musikkaktiviteten er stor blant K-studs medlemsorganisasjoner. Dette gjelder også andre former for kunst- og kulturuttrykk som dans, drama og håndverksfag. K-stud gir støtte til mange bibelgrupper. Bibelgrupper leser tekst og tolker Bibelen som også er en kulturbærer. Det er en måte å videreføre og overlevere et viktig kulturdokument. Kristne organisasjoner og menigheter har et stort og mangfoldig kulturarbeid. Blant annet er Den norske kirke landets nest mest brukte kulturarenaen i kommunene og den arenaen som har hatt størst økning i bruk de siste fem årene. (St. melding 10 (2011-2011).

 

Selvstendig arena for læring

K-stud skal være et alternativ og et supplement til offentlig og formell utdanning. Deltakerne skal ha stor grad av innflytelse på opplæringstiltakene og man skal ta utgangspunkt i deltakernes behov. Våre kurs gir ikke formell kompetanse, men fyller hull der det offentlige utdanningstilbudet ikke strekker til. Kursene gir kompetanse på områder som er spesielt tilpasset liv og virke i menighets- og oranisasjonsliv, og byr på fellesskapsbyggende læringsarenaer som fremmer mangfold, verdiorientering, utvikling og samfunnsansvar.

 

Mer om voksenopplæringsloven

Loven og selve lovteksten med forskrifter finner du her

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!