Voksenopplæringsloven

Voksenopplæringslovens overordnede mål for studieforbundenes virksomhet gir oss et meningsfylt samfunnsoppdrag. I lys av målene ser vi hvilken verdi og betydning opplæringen i medlemsorganisasjonene våre har.

K-stud arbeider for å fremme og styrke studiearbeidet i menigheter, organisasjoner og institusjoner. Sammen med våre egne formål og strategiske planer danner Voksenopplæringsloven rammer for virksomheten vår. Her kan du lese mer om hvordan våre medlemsorganisasjoners læringsvirksomhet er med på å oppfylle de overordnede målene i loven.

Ny lov om voksenopplæring er gjeldende fra 01.01.2021, og studieforbundene er delt mellom kultur- og kunnskapsdepartementet fra samme tidspunkt.

 

Studieforbundene skal drive sin kursaktivitet på grunnlag av minst ett av følgende overordnede mål:

a) å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
b) å senke terskelen for læring og deltakelse i frivillige organisasjoner.
c) å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.
d) å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
e) å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
f) å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

 

Demokrati og bærekraftig utvikling

Læring kan utvikle demokratiet ved å bidra til økt samfunnsengasjement og mer innsikt i demokratiske strukturer og menneskerettigheter. Demokratibygging skjer i nesten alle kurs og studiegrupper som arrangeres av K-studs medlemsorganisasjoner. De legger til rette for læringsarenaer der ungdom og voksne kan komme til orde, drøfte sentrale temaer, få trening i å uttrykke egne meninger, lære noe nytt og utvikle seg selv og samfunnet rundt seg. Dette i tillegg til de mange leder- og organisasjonskursene som tilbys.

Mange kristne menigheter og organisasjoner er opptatt av en bærekraftig forvaltning av naturen og dens ressurser. Flere organisasjoner har momenter omkring dette i sine grunnlagsdokumenter, og tar opp aktuelle emner i kurs og annen opplæring.

Kirker, menigheter og organisasjoner aktiviserer folk. Det bygges blant annet sunne aktiviteter gjennom ungdomsleirer og kontinuerlig ungdomsarbeid, og dette kan virke forebyggende i forhold til rusproblematikk og kriminalitet. Dette er igjen med på å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og engasjerte medborgere.

 

Senke terskelen for læring og deltakelse i frivillige organisasjoner

Medlemsorganisasjonenes menigheter, foreninger og andre lokallag legger vekt på å være gode og inkluderende fellesskap for medlemmer og andre interesserte i deres nærmiljø. Kurs og andre læringsfellesskap er åpne for alle som er interessert, og det legges til rette for at det skal være enkelt å delta. De tilpasser kurstilbudet til nye behov, og gjør læringsarenaene mest mulig relevante for ulike målgrupper.

Opplæringen bidrar til rekruttering av frivillige, kulturutøvere og andre deltakere i frivilligheten. Den gir kompetanse og trygghet i rollen som frivillig utøver, som igjen gjør det enklere å engasjere seg.

Terskelen for å delta skal være lav, og det skal være mulig for alle å delta. Derfor er tilrettelegging for utsatte målgrupper et viktig satsningsområde. Våre tilskuddsordninger bidrar til å redusere deltakerkostnadene, og arrangørene tilpasser opplæringen til deltakernes situasjon. I tillegg er tilretteleggingstilskuddet et viktig bidrag til de merkostnadene arrangørene har når det er behov for å sette inn ekstra tiltak for å kompensere for hindringer for deltakelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne, psykiske utfordringer, språkbarrierer o.a.

 

Kunnskap og kompetanse for alle

Kunnskap og kompetanse er viktig for alle livets områder. Enten det dreier seg om hverdagsmestring, samfunnsengasjement eller arbeidsliv. Enten det handler om innsikt i et interesseområde, trosliv, kulturutøvelse eller frivillig arbeid. Ny kompetanse kan være til hjelp for å bli inkludert i samfunnet, for eksempel gjennom datakurs for eldre, språkopplæring for flyktninger og innvandrere og opplæring for ungdom som har falt utenfor skolegang eller arbeidsliv. Ny kunnskap kan gi ny energi og nye impulser, og er en viktig faktor for rekruttering til arbeidslivet. Våre medlemmer tilbyr kurs og annen opplæring som samlet sett bidrar til alt dette, og jobber for å nå enda bedre ut til flere målgrupper.

Mange av våre kurs gir grunnleggende kjennskap til kristen tro og er kategorisert under «kristendom» i Statistisk sentralbyrås statistikk. Kunnskapen kan tilegnes gjennom bibelgrupper, cellegrupper eller Alphakurs for å nevne noe. Kursene øker kompetanse innen menighetsliv, verdier og personlig tro. Målgruppen kan være kristne som ønsker å utvikle troslivet, men også andre som ønsker kunnskap i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn.

 

Inkludering og bekjempelse av utenforskap

Menigheter og andre frivillige organisasjoner er viktige bidragsytere for inkludering i lokalmiljøet. Norge bruker mye ressurser på å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, likevel oppnås det bare middels resultater på området. For at innvandrere skal bli inkludert, er det viktig at de er i arbeid, kjenner lokalmiljøet og får norskopplæring. For begge disse målgruppene bidrar våre medlemsorganisasjoner til inkludering i lokale fellesskap og kompetanse som fremmer et aktivt samfunnsliv.

Noen lokale kursarrangører har målrettet opplæring for ungdom som har falt utenfor arbeid og utdanning. Andre gir opplæring som bidrar til mestring og relevant kompetanse til mennesker med psykisk sykdom, rusavhengighet eller andre utfordringer for å hindre utenforskap.

I tillegg til dette, er kursarrangørene med sitt mangfoldige tilbud og inkluderende læringsfellesskap med på å motvirke ensomhet, aktivisere spesielt ungdom og eldre og fremme kulturelt mangfold.

 

Styrke kulturelt mangold og bevare kulturarven

Kristne kirker, menigheter og organisasjoner har et stort og mangfoldig kulturarbeid. Kor- og musikkaktiviteten er størst. Det drives også andre former for kunst- og kulturuttrykk som dans, drama og håndverksfag. Gjennom systematisk opplæring blir denne rike tradisjonen videreført og videreutviklet. Det pågår mye kvalitetssikring og nyskapning i disse læringsfellesskapene, hvor deltakerne utvikler sitt talent og oppnår mestring og trygghet i rollen som korsangere, musikanter, lydteknikere, instruktører og andre formere for kulturutøvelse.

Det drives mye bibelopplæring i medlemsorganisasjonene våre, hvor lokale bibelgrupper leser og tolker bibeltekster. Bibelen er en kulturbærer, og opplæring er en måte å videreføre og overlevere et viktig kulturdokument.

Det flerkulturelle samfunnet speiler seg også i våre miljøer. Særlig blant ungdom, i migrantmenighetene og på steder der menigheter og organisasjoner har engasjert seg for inkludering, har et større mangfold vært med på å berike kulturlivet. Her spiller opplæring på ulike nivå og områder en viktig rolle. I tillegg til sang og musikk, er spesielt matkultur og kunnskap om ulike tradisjoner og interkulturell forståelse viktig i denne sammenheng.

Egnede opplærings- og øvingslokaler og kulturarenaer er avgjørende for et attraktivt og velfungerende kulturliv. Den norske kirke og flere av de andre kirkene er blant de mest brukte kulturarenaen i kommunene. Disse arenaene er derfor med på å oppfylle målet om å styrke kulturelt mangold og bevare kulturarven.

 

Selvstendig arena for læring

K-stud skal være et alternativ og et supplement til offentlig og formell utdanning. Deltakerne skal ha stor grad av innflytelse på opplæringstiltakene og man skal ta utgangspunkt i deltakernes behov. Våre kurs gir ikke formell kompetanse, men fyller hull der det offentlige utdanningstilbudet ikke strekker til. Kursene gir kompetanse på områder som er spesielt tilpasset liv og virke i menighets- og organisasjonsliv, og byr på fellesskapsbyggende læringsarenaer som fremmer mangfold, verdiorientering, utvikling og samfunnsansvar.

 

Mer om voksenopplæringsloven

Loven og selve lovteksten med forskrifter finner du her

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!