Vil du bli bedre kjent med Bibelen?

Bibelen har engasjert mennesker gjennom hele historien. Den har hatt stor betydning både historisk, religiøst og kulturelt over store deler av verden, og er stadig gjenstand for forskning og debatt.

Det er laget flere teaterstykker og filmer om deler av Bibelen, og vi har mange sangskatter, kunstverk og litterære verk som er inspirert av bibeltekster. Bibelen siteres mye i bøker, artikler og taler, og er gjenstand for både kjærlighet, respekt, sinne, og humor. Bibelen gjør noe med oss fordi tekstene er sterke og utfordrende.

Les mer om Bibelens tilblivelse her

 

Bibelgruppe

Vi anbefaler en gruppestørrelse på 5-8 personer. Gruppa bør på første møte samtale om hvilken måte dere skal arbeide med stoffet på, hvorfor dere vil gjøre det slik, og hvilket utbytte dere ønsker å ha av studiet. Dere bør også planlegge hvor mange og lange samlinger dere skal ha, hvilke tekster eller temaer som skal tas opp hver gang, hvordan dette skal forberedes og gjennomføres, og hvem som skal ha ansvar for dette.

 

Bør vi ha en gruppeleder?

Noen velger å ikke ha en gruppeleder. De har kollektivt leder­skap, der alle har kontinuerlig ansvar for gruppens framdrift og de oppgavene som ­en leder ville hatt. Dette kan fungere godt, men mange har erfart at resultatet ikke blir like bra. Framdriften kan bli dårligere, man kan lettere miste målet av synet og det kan bli vanskeligere å trekke alle med i samtalen.

Vi anbefaler å ha en gruppeleder. Det vil kunne gi et best mulig utbytte, både faglig, åndelig og sosialt. Dere kan la ledelsen av de enkelte samlingene gå på rundgang, men da må alle være bevisst gruppelederens rolle. Uansett bør en person ha hovedansvaret for gruppearbeidet.

Gruppelederen er avhengig av deltakerne like mye som deltakerne er avhengige av gruppelederen. Alle må bidra med kunn­skaper, erfaringer og synspunkter når bibelstoffet behandles. Videre må alle bidra til å skape en åpen atmosfære hvor alle får komme til ordet, og der alles synspunkter blir respektert og tatt med i vurderingen. Alle må ta del i ansvaret for at studiearbeidet skal fungere tilfredsstillende.

Gruppelederen har ansvaret for planleggingen av studiearbeidet. Dette bør gjøres mest mulig i samar­beid med de andre i gruppen. Lederen må også forberede seg foran hver enkelt samling. Det kan være praktiske gjøremål, å sette opp et program for samlingen, å gjennomgå ­det stoffet som skal behandles og eventuelt forberede samtale­spørsmål eller innlegg.

Ingen grup­per er like. Hver enkelt delta­ker preger gruppen med sin personlighet, sine ønsker og behov. Det vil oppstå ulike situasjoner som skal takles på best mulig måte. Gruppen som helhet forandrer seg også underveis. Slike forhold må tas med i vurderingen når man skal ta stilling til lederstil og fordeling av ansvar og oppgaver.

 

Måter å studere Bibelen på

Det finnes mange ulike måter å studere Bibelen på. Her er noen eksempler:

Den induktive bibelstudiemetoden
1. Oppdag (observer) hva som står i teksten
2. Forstå teksten, dvs. forsøk å tolke hva den betyr
3. Aktualiser/anvend teksten, dvs. finn ut hva den betyr for dere og hvilke konsekvenser det dere har lært må få for deres eget liv
Nærmere beskrivelse av denne metoden finner du i her

Vers for vers
Noen grupper velger f.eks. å studere Paulus brev til Efeserne. Da kan man studere et kapittel eller et avsnitt under hver samling. Først leses hele skriftstedet under ett, så studerer gruppen ett og ett vers. Versene studeres inngående, ev. ved hjelp av bibelhenvisninger og bibelordbøker. Gruppen forsøker å forstå meningen med de enkelte versene og å overføre innholdet til deltakernes eget liv.
Ved denne arbeidsmetoden risikerer man å miste oversikten og helheten i skriftstedet. Teksten kan bli for mye oppstykket, og man kan henge seg for mye opp i detaljene. Det er derfor viktig å arbeide med spørsmål som hjelper gruppen med å se sammenhenger og trekke konklusjoner ut fra et større perspektiv.

På direkten
Ved denne metoden skriver deltakerne ned sine tanker og reaksjoner på teksten etter at den er lest høyt i gruppen, eller som forberedelse før gruppesamlingen. En kan bruke helt åpne spørsmål, som f.eks.: «Hvilke tanker sitter du igjen med etter at du har lest teksten?» eller spørsmål av typen «Hva? Hvem? Hvor? Hvorfor?» Spørsmål som knytter teksten til dagens virkelighet bør også benyttes.
Man kan velge å enten å samle trådene etter innspillene eller la de sveve i luften slik at ingen konkluderer, men kan skape undring og videre tankespinn.

5P-metoden
Ved 5P-metoden snakker gruppen sammen om bibelteksten ut fra stikkordene Poenget, Personlig, Paralleller, Praktisk og Perle.

Det kan også være fint å bruke de ulike metodene parallelt.

Mer stoff om dette finner du i boka «En kilde til vekst».

 

Studieplaner

Under her finner du studieplaner som kan brukes av studiegrupper og da har man også mulighet for søke tilskudd fra K-stud. Studieplanen er laget for bibelstudiegrupper, der man studerer Bibelen i fellesskap og sammen finner fram til ny kunnskap og innsikt. Søknad sendes via vår søknadsportal MineKurs. Man kan også lage sin egen studieplan.

 

Ta gjerne en titt på www.bibel.no for flere tips og inspirasjon!

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!