Vi har ambisjoner, og ber om mer

K-stud er skuffet over at regjeringen ikke ønsker å støtte voksenopplæringen i frivillig sektor med økte bevilgninger i 2017. De politiske signalene om innsats for inkludering og mot utenforskap er ikke reflektert i budsjettet for vår sektor. I stedet foreslår regjeringen en reell nedgang i tilskuddet til studieforbund, i og med at den viderefører støtten uten indeksregulering. Dette står i kontrast til den anerkjennelsen som regjeringen gir i budsjettets tekstdel til opplæringen i studieforbundene og deres frivillige medlemsorganisasjoner.

 

Ber om 20 mill mer

– Vi ber om 20 millioner mer i bevilgningen til studieforbundene for å kunne styrke opplæringen og få mulighet til å utvikle og levere nye åpne og tilgjengelige læringsarenaer for alle, slik det er uttalt av regjeringen i årets budsjett, sier daglig leder i K-stud, Hege Irene Fossum. Dette er det samme beløpet som VOFO, studieforbundenes interesseorganisasjon, søkte departementet om tidligere i år.

I 2015 produserte de 15 studieforbundene i Norge 44 000 kurs med en halv million deltakere. K-stud, som er det 3. største studieforbundet målt i antall kurs, hadde 5 250 kurs og over 42 200 deltakere i fjor.

 

Avgjørende rolle

Voksenopplæring har en avgjørende rolle i å sikre inkludering i samfunnet og i å bevare og utvikle kunnskapsbredden i det norske samfunnet. Som regjeringen trekker frem, er det studieforbundenes oppgave: «å styrke demokratiet gjennom å engasjere og aktivisere medborgarar, og styrke kulturelt mangfald. Regjeringa meiner det er viktig at tilskottet skal medverke til å redusere utanforskap og fremme inkludering blant vaksne som treng det.» (Kap . 254, post 70, side 139)

 

Vi har ambisjoner

– Vi mener studieforbundene er en viktig arena for inkludering og å hindre utenforskap, og her har de frivillige organisasjoner en stor styrke med sine lokale læringsarenaer og brede kontaktflate. Vi er derfor forbauset over at regjeringen reduserer tilskuddet til studieforbundene når de selv trekker frem hvor viktig det vi jobber med faktisk er.

K-stud vil bidra til opplæring for alle, og har et særlig fokus på inkludering og mangfold, demokrati og deltakelse. En reell nedgang i tilskuddet til opplæring i frivillig sektor gjør det vanskeligere for oss å styrke denne innsatsen, avslutter Fossum.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!