Unntak for nettkurs og 4-timers kurs gjelder nå ut året

Kunnskapsdepartementet (KD) har vedtatt at kursaktiviteten under studieforbundene kan starte opp igjen, og at unntakene fra forskriften forlenges til den 31. desember 2020. Og nå er smittevernveilederen klar.

Departementet ønsker å takke studieforbundene for innsatsen i forbindelse med håndteringen av covid-19-utbruddet, og konsekvensene av denne. Studieforbundene har vist en imponerende vilje og evne til omstilling i forbindelse med koronapandemien for å sikre opplæring og kompetanseheving til befolkningen, skriver KD.

 

Kursaktivitet

Kursaktiviteten skal drives smittevernfaglig forsvarlig, jf. covid-19-forskriften § 12b og skal følge de regler og råd om smittevern som til enhver tid gjelder i arbeidslivet. Det innebærer for eksempel bestemmelsen om at arrangementer ikke kan overstige 200 personer og at øvrige bestemmelser og råd blir fulgt.

 

Alle skal ha egne smittevernveiledere

Kursarrangør må kontinuerlig utvikle egne smittevernveiledere som bør være tilpasset kursprogrammet og -stedet. Voksenopplæringsforbundet har utarbeider en smittevernveileder til studieforbund og kursarrangører. Dere kan ta utgangspunkt i den, og gjøre ev. lokale tilpasninger innenfor smittevernrådene. Smittvernveilederen finner du her

 

Unntak fra krav i forskrift om nettkurs og minste timetall

Muligheten til å godkjenne elektroniske kurs og kurs ned til 4 kurstimer er forlenget ut året, for perioden 27. mars til 31. desember 2020.

Hvis dere setter opp kurs med 4-7 kurstimer, må dere sende inn en ny studieplan med riktig tidsramme for å få tilskudd.

Nettkurs må gjennomføres med samtidighet for å få tilskudd, og det må fremgå av studieplanen at opplæringen arrangeres ved elektronisk kommunikasjon. Kravet om samtidighet er oppfylt når læringsplattformen som benyttes har kommunikasjonsmuligheter med lærer, veileder og andre kursdeltaker via en direkte elektronisk kommunikasjonskanal og deltakerne er samtidig logget på innenfor et avtalt tidsrom.

Vi har økt satsene for elektroniske kurs – 90 kr timen for studiegrupper og 130 kr timen for kurs.

 

Studieplaner for Nettkurs

Kristelig studieforbund har laget noen standard studieplaner for nettkurs, som du finner her:

Søndagens bibeltekster, nettkurs

Band, nettkurs

Lovsangsgruppe, nettkurs

Orkester, nettkurs

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!