Studieforbund-kutt reversert

Regjeringspartiene på Stortinget har i forhandlingene om statsbudsjett for 2020 blitt enige om å reversere forslaget på kutt med 10 millioner kr i bevilgningen til opplæring i studieforbund.

 

Sikrer stabilitet i tilbudet

– Dette er en viktig seier for opplæring i frivillige organisasjoner, sier Hege Irene Fossum, daglig leder i Kristelig studieforbund.

Et kutt ville fått konsekvenser for kursvirksomheten i våre menigheter og kirker, ungdomsorganisasjoner og andre lokale foreninger landet rundt.

– Nå kan vi sikre kontinuitet i medlemsorganisasjonenes kurstilbud. Et kutt ville gått særlig utover lokale lag på små steder og med få ressurser. Det ville rammet ungdom spesielt, og den stadig voksende innsatsen for inkludering og motvirkning av utenforskap gjennom norskopplæring (særlig for innvandrerkvinner) og kurs for andre sårbare grupper som rusavhengige, psykisk syke og arbeidsledige.

 

Opplæring – en viktig del av frivillig virksomhet

Kristelig studieforbund har jobbet målrettet for å få reversert kuttet, sammen med Voksenopplæringsforbundet og flere andre organisasjoner. Bl.a. har vi hatt god dialog med Hans Fredrik Grøvan i Kristelig folkeparti om budsjettet. KrF forteller oss at de er veldig fornøyd med at de har fått med seg de andre regjeringspartiene på Stortinget til å reverserer kuttet som lå inne på 10 millioner kroner. De har jobbet hard med dette i forhandlingene i regjeringen.

– Studieforbundene har i alle år vist oss at opplæring er en viktig del av frivillighetens virksomhet. De er et godt virkemiddel for inkludering og motvirkning av utenforskap, demokratibygging, aktiv deltakelse i både samfunnsliv og arbeidsliv. Vi i KrF har stor forståelse for at frykten for dårligere økonomiske rammevilkår over tid kan slite på både ildsjeler og kursdeltakere samtidig som det skaper lite forutsigbarhet, derfor er vi glad for at vi har klart å reversere kuttet til studieforbundene, sier Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk leder i KrF.

 

Verdifull læring

– Studieforbundene når i dag ut til mange som ikke oppsøker de formelle utdanningsinstitusjonene og til de som ikke er i arbeid. Å delta i læring er verdifullt for alle uansett utdanningsnivå- og studieforbundenes læringsarenaer er viktige fordi den tilrettelegger for trygge rammer for mennesker med felles interesser, sier Grøvan.

Studieforbundene har en viktig rolle og gir et viktig bidrag til kompetansepolitikken som tilbydere av en læringsarena der deltakerne finner læringsmotivasjon og opplever mestring.

 

Bilde: Hans Fredrik Grøvan under K-studs årsmøte i mai i år

 

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!