Reisestipend 2018 er fordelt

Tildeling av reisestipend er nå klar. Reisene går til Tyskland, England, Thailand og Sverige, og deltakerne som fikk støtte er fra Kirkens SOS, KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte), Acta/ Normisjon/Imi-kirken og Kirkelig Undervisningsforbund.

 

Tildeling for 2018

Høsten 2017 lyste VOFO (Voksenopplæringsforbundet) ut midler til reisestipend for reiser i 2018. K-stud fikk 16 søknader, og satte disse opp i prioritert rekkefølge og sendte videre til VOFO. 5 søknader av K-studs prioriterte har fått støtte til sine reiser:

 

1. Kirkens SOS: Deltakelse på konferanse i Tyskland. 47. North European Conference for therapy and theology, Assosciation Blue Carpet. Fokus for konferansen er motivasjon og kompetanseheving innen fagfeltet veiledning og teologi. Reisen er ment å gi mulighet til å søke inspirasjon fra andre innen samme fagfelt. Konferansen vil være relevant for arbeidet som mottakeren gjør for Kirkens SOS, spesielt med tanke på organiseringen av frivillige.

 

2. og 3: KABB: Studere virksomheten til Torch Trust for the Blind, KABBs britiske søsterorganisasjon. De driver et utstrakt arbeid for synshemmede i Storbritannia og andre engelsktalende land. I tillegg til tilbud som ligner de KABB har i Norge, som lydaviser, lydbibliotek, punktskrift osv., har de en stor virksomhet med kurs- og leirtilbud, bo- og arbeidsfellesskap og arbeid for personer som er i ferd med å miste synet. KABB ønsker å hente impulser og ideer som kan implementeres i deres strategiarbeid og utviklingen av tilbud i Norge, spesielt når det gjelder kurs- og opplæringstilbud.

 

4. Acta bibelskole/Normisjon/IMI-kirken: Studietur til Thailand. Imi og Acta har startet et studenthus for thailandske ungdommer hvor de får undervisning som tilsvarer mye av det Acta har på egen bibelskole. Dette har de nå drevet i tre år. Formålet med oppholdet er å være i Thailand over en litt lengre periode og bli kjent med ungdommene og kulturen og evaluere hvordan norsk bibelskole fungerer i en thailandsk setting. I tillegg brukes også Thailand som teamsted for bibelskolens norske studenter. Mottaker av stipendet ønsker også å bruke noe tid på å sikre kvaliteten på teamoppholdet og finne nye elementer og erfaringer for teamoppholdet både sammen med thailandske studenter, men også for bare den norske studentgruppa.

 

5. Kirkelig Undervisningsforbund: Deltagelse på Nordisk konfirmantleder-forum. For utveksling og utvikling av pedagogiske og metodiske opplegg for konfirmantopplæring. Dette er et uformelt forum der faste tema tas opp for utveksling og utvikling av konfirmantarbeidet i de nordiske land. Mye av dette arbeidet handler derfor om pedagogisk utviklingsarbeid og erfaringsdeling. På bakgrunn av dette holdes det en nordisk konfirmantleder-konferanse året etter. Konferansen i 2019 holdes i Sverige. Kirkelig undervisningsforbund er norsk representant i dette studieoppholdet og erfaringer fra de andre nordiske land spres gjennom deres arbeid.

 

Reisestipend

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) forvalter Kunnskapsdepartementets reisestipendordning for lærere, instruktører og medarbeidere i voksenopplæring. Stipendet lyses som regel ut en gang i året, avhengig om departementet legger dette inn i sitt budsjett.

Lærere, studieledere og instruktører som arbeider med voksnes læring i studieforbund, kan søke om reisestipend for studiereiser til utlandet.

Reisestipend tildeles kun til enkeltpersoner. Søkere som har fått reisestipend de siste fem årene kan ikke søke.

Studiereisen må ha sammenheng med det studiearbeid som søkeren er engasjert i. På søknadsskjemaet skal bl.a. formål og program for reisen oppgis. Det skal i ettertid sendes inn en rapport fra reisen.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!