Regjeringen kutter frivilligheten

Kristelig studieforbund har fått kutt i forslag til statsbudsjett 2018. I den forbindelse så har vi mobilisert for å redusere kuttet, blant annet ved å skrive til forskjellige medier og politikere. Her kan du lese Harald Skarsaune (styreleder i K-stud) og Hege Irene Fossum (daglig leder i K-stud) sitt innlegg.

 

Et dramatisk kuttforslag i statsbudsjettet for 2018 kan føre til 800 færre kurs i kristelig studieforbunds medlemsorganisasjoner.

 

Over 50 % av deltakerne på kurs som får voksenopplæringsmidler via Kristelig studieforbund (K-stud) er under 30 år. Noen kurs har en bred aldersspredning, mens andre er skreddersydde kurs for ungdom og unge voksne. Tilbakemeldingene vi får er at læringsutbyttet er stort og at opplæringen skaper engasjement og deltakelse. De positive ringvirkningene er store, både for den enkelte, for menigheter og andre frivillige organisasjoner og for lokalmiljøet.

Opplæring er en bærebjelke for frivillige organisasjoner. Læringen bidrar til rekruttering og nødvendig kompetanse for å drive og videreutvikle frivilligheten, i tillegg til at opplæring er et av flere virkemidler for å nå de viktige samfunnsmålene som frivillige organisasjoner har satt seg. Et kutt i tilskuddet til studieforbundene rammer frivilligheten direkte.

Midlene når bredt ut til ulike målgrupper over hele landet, med læring for troen og livet. Vi ønsker å bidra med opplæring for alle, og ha et særlig fokus på inkludering og mangfold, demokrati og deltakelse. Og her er engasjementet stort. Lederopplæring for ungdom, tilrettelegging av opplæringen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, opplæring for rusavhengige og skreddersydde tilbud for psykisk syke er i vekst. Ikke minst ser vi en økning av antall innvandrere på ordinære kurs, og antall norskkurs for innvandre økte med 8,5 % i fjor.

Regjeringen undervurderer hvor viktig kurstilskuddet er for frivilligheten når den foreslår å redusere tilskuddet til studieforbundene med 22,5 millioner, eller 28 millioner når vi tar hensyn til prisstigningen. Studieforbundsordningen er under evaluering. Vi mener det er uklokt å kutte i bevilgningen før evalueringen er ferdig. Regjeringen er også i gang med å lage en frivillighetsmelding og en kulturmelding. Disse meldingene må ses i sammenheng med studieforbundsordningen fordi opplæring er en integrert del av den frivillige virksomheten og en bærebjelke i det frivillige kulturlivet. Å kutte nå, er å gå baklengs inn i fremtiden uten å dra veksel på de utredningene og meldingene som pågår.

For Kristelig studieforbund betyr kuttforslaget at vi får over 1,7 millioner (før prisjustering) mindre å fordele til opplæring i våre medlemsorganisasjoner. Det tilsvarer 800 kurs. Her vil særlig distriktene og integreringen bli rammet. Konsekvensen er at hundrevis av kurs kan falle bort, eller at deltakeravgiften må økes. Det går særlig utover de med lav betalingsevne. Ofte er det lille tilskuddet fra oss utslagsgivende for at lokallaget kan gjennomføre kurset eller gi det et pedagogisk løft.

Et godt eksempel på dette er Diakon Silje Sjøtveits fortelling: «Vi har flere diakonale prosjekter gående som er avhengig av den økonomiske støtten som vi får fra K-stud. Soul Children (kor for ungdom), babysangkursene, daghøyskolen for asylsøkere – alle disse tiltakene er finansiert ved hjelp av kontingenter, men er avhengig av økonomisk støtte fra K-stud i tillegg for å kunne driftes. Kurset for asylsøkere er ikke dyrt å drifte men det koster litt hver gang vi møtes. Vi har undervisning om psykososiale temaer og vi spiser varm lunsj sammen som blir laget av de ulike deltakerne. Det økonomiske bidraget sikrer jevn drift og gjør at vi kan fortsette med et høyt aktivitetsnivå»

 

Flere tar kontakt med oss og lurer på om de mister støtte til opplæringen sin. De er bekymret for muligheten til å drifte dette videre. Nå setter vi vår lit til at opposisjonspartiene får stoppet kuttet!

 

Kristelig studieforbund

Harald Skarsaune, styreleder

Hege Irene Fossum, daglig leder

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!