Støtte til PU-midler avgjort

Hvert år, eller annen hvert år, lyser K-stud ut midler til pedagogiske utviklingsprosjekter. Prosjektene kan gå over ett eller to år. Denne høsten fikk vi inn totalt 10 søknader fra ulike organisasjoner, menigheter og forlag.

PU-midlene skal stimulere til nytenkning, metodeutvikling, utvikling av studiemateriell og bør ha størst mulig allmenn interesse og overføringsverdi til andre brukere. Styret i K-stud har vedtatt at prosjekter som fokuserer på inkludering, kulturelt mangfold, videreutvikling av kulturlivet og grad av nytenkning og metodeutvikling skal ha prioritet dette året.

Søknadene ble vurdert og prioritert i tråd med hensikten med PU-midlene, kriteriene for ordningen og de prioriterte områdene. Fem prosjekter får tilbud om prosjektstøtte.

 

Disse prosjektene ble innvilget:


Norges KFUK-KFUM Forandringshuset:
Mangfoldledelse – ettårige lederkurs for ungdom 15 – 25 år med og uten flerkulturell bakgrunn (oppslagsverk og ressursbase)

Norges KFUK-KFUM: Videoressursbank for opplæring av frivillige medarbeidere

IKO forlag/IKO – kirkelig pedagogiske senter: Frivillighet (kursopplegg og bok)

Bibelselskapet/Verbum: Om livsmestring og teologi for en voksen tro

Borg bispedømme: Håpets katedral (utvikle pedagogisk materiale om skaperverk og bærekraft knyttet opp til prosjektet Håpets katedral)

 

Vi ønsker lykke til med prosjektene og vi gleder oss til å se resultatet.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!