Pastoren dømt i Lagmannsretten

Pastoren som Kristelig studieforbund anmeldte i mars 2014, er i Borgarting Lagmannsrett dømt skyldig i grovt bedrageri og dokumentforfalskning. Bakgrunnen for vår anmeldelse var en mistanke om feilrapportering av kurs og mulig misbruk av Kristelig studieforbunds tilskuddsmidler. Vi er glad for at det er kommet en konklusjon fra retten, og er skuffet over at pastoren har misbrukt vår tillitt på denne måten.

Uttalelsene fra Kristelig studieforbund, Oslo den 27.10.16

 

Funn og intern granskning

Vi vil bidra til en forsvarlig forvaltning av tildelte midler fra Kunnskapsdepartementet, og følger opp våre kurssøkere med veiledning om tilskuddsreglene, kontroll av kursdokumentasjon og jevnlige stikkprøvekontroller.

Denne saken startet i forbindelse med stikkprøvekontroller med påfølgende behov for innhenting av tilleggsopplysninger. Vår mistanke oppsto bl.a. fordi tilleggsdokumentasjonen vi ba om i januar 2014 var av en art som ikke virket troverdig og ekte. Vi fant også informasjon i innkommet søknadsmateriale som ikke kunne gjenspores. Vi klarte ikke å oppspore oppgitte lærere eller finne reelle kurssteder som stemmer overens med opplysningene i søknader og tilleggsdokumentasjon. Vi bestilte derfor en granskning fra vår statsautoriserte revisor, som fant uregelmessigheter og mangler i menighetens regnskap, falske fakturaer og bankutskrifter, og underbilag med underskrifter som kunne se ut til å være forfalsket.

 

Etterforskning og rettsak

K-stud ville ved hjelp av rettsapparatet få en avklaring på om kursene faktisk var feilrapportert, og om tilskuddsmidlene var brukt i tråd med voksenopplæringsloven med forskrifter. Saken var under etterforskning fram til mai 2015, da Oslo Politidistrikt utferdiget en tiltalebeslutning og sendte saken til Oslo tingrett.

Rettsaken i Tingretten ble gjennomført i november 2015. Både politiets etterforskning og opplysninger som kom fram i retten fra aktoratets og forsvarets vitner bekreftet våre mistanker om feilrapportering og misbruk av midler. Oslo tingrett dømte pastoren skyldig i grovt bedrageri, falsk forklaring og dokumentforfalskning. Retten kom til at de aktuelle kursene i stor utstrekning ikke er holdt.

Tiltalte anket dommen, og lagmannsretten kom fram til at saken skulle opp til ankeforhandling. Det var rettssak i Borgarting Lagmannsrett den 26-28 september 2016.

 

Dommen i Lagmannsretten

Borgarting Lagmannsrett kom også til at de aktuelle kursene i stor utstrekning ikke er holdt, og dømte pastoren skyldig i grovt bedrageri og dokumentforfalskning. Han er idømt en fengselsstraff på 1 år og 6 måneder. Han er også dømt til å betale 1 500 000 kr. i erstatning til Kristelig studieforbund. Det opprinnelige erstatningskravet var på noe over 2,5 millioner kr.

Vi er glad for at det er kommet en konklusjon fra retten. Nå som vi har et avklart skyldspørsmål, kan vi gjøre nødvendige tiltak i forhold til myndighetene, og legge denne vanskelige saken bak oss. Fra vi fattet mistanke om mulig mislighold i januar 2014, har vi holdt Vox (forvaltingsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet) løpende orientert.

Dette er en sak vi gjerne skulle vært foruten. Vi er skuffet over at pastoren har misbrukt vår tillitt på denne måten. Vi har over flere år fulgt opp pastoren tett, med gjentagende veiledning og opplæring om tilskuddsregler og krav til kursopplegg, i tillegg til kontinuerlige avklaringer. Vi har også vært på befaring i deres lokaler i Oslo, med framvisning av tilfredsstillende pedagogiskekursopplegg.

 

Henvendelser i denne saken gjøres til:

Daglig leder Hege Irene Fossum
Mobil 99 64 26 84
Epost: hif@k-stud.no

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!