Nei til desentralisering av studieforbund

K-stud sier nei til anbefalingen om å delegere forvaltning av tilskudd til studieforbund til fylkene. Høringsfristen for å svare på Ekspertutvalgets forslag om å desentralisere oppgaver fra stat til fylkeskommuner utløper i dag. Flere hundre høringssvar er sendt inn til departementet.

 

Svekkelse av frivillighetens oplæringstilbud

– En desentralisering av studieforbundsordningen vil få alvorlige konsekvenser for mangfoldet og kontinuiteten i opplæringen. Vi frykter regionale forskjeller, økte administrative kostnader, redusert faglig koordinering og kvalitet og mindre effektiv samhandling, sier Hege Irene Fossum i K-stud.

– Det vil i så fall svekke frivilligheten og det handlingsrommet våre medlemmers menigheter og lokallag har for å gi gode opplæringstilbud til befolkningen, fortsetter hun.

 

Rasering av studieforbund og økt byråkrati

Generalsekretær Gro Holstad i Voksenopplæringsforbundet uttaler på vofo.no i dag: «Anbefalingen om å delegere forvaltning av tilskuddsordningen til fylkene virker tynt utredet. Vi er overrasket over at utvalget har fremmet dette forslaget, for det er jo studieforbundene som gjør det meste av arbeidet. Hvis forslaget vedtas, kan det bety en rasering av de nasjonale studieforbundene og økt byråkrati. I praksis vil det bety at 14 studieforbund som nå forholder seg til ett statlig nivå må forholde seg til 11 fylkesforvaltere med ulik praksis. Det blir mange ressurskrevende prosesser og vil neppe føre til flere opplæringstilbud eller bedre inkludering lokalt»

VOFO konkluderer slik i høringssvaret deres: «Voksenopplæringsforbundet vil anbefale at forvaltningsansvaret for tilskuddet til studieforbund opprettholdes på statlig nivå, og at midlene fortsatt bevilges som en egen post på statsbudsjettet.

K-stud slutter seg til både VOFO og Frivillighet Norges høringssvar, som hver på sin måte påpeker viktigheten av å opprettholde tilskuddsordninger til studieforbund/frivilligheten på et statlig nivå.

 
Her finner du høringssvarene:

Frivillighet Norge

Voksenopplæringsforbundet

Alle høringssvar her (dep. legger ut flere fortløpende)

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!