Midler til pedagogisk utviklingsarbeid 2017/18

Kristelig studieforbund (K-stud) har avsatt 250.000 kr til pedagogisk utviklingsarbeid (PU) i våre medlemsorganisasjoner og de kristne forlagene.

Hvem som kan søke

Medlemsorganisasjonene våre

Det er kun det sentrale leddet i medlemsorganisasjonene våre som kan fremme søknader. Undergrupper i organisasjonene må derfor sende søknaden til sentralleddet, som bes prioriterer søknader fra sin organisasjon før de sender dem videre til K-stud. Enkeltstående lokale menigheter og organisasjoner som kun har samarbeidsavtale med K-stud kan ikke søke på PU-midler.

De kristne forlagene

I tilfeller der prosjektet er et samarbeid med forfattere og andre aktører, er det forlaget som står som ansvarlig søker.

Hensikten med prosjektmidlene

Prosjektmidlene skal stimulere til: Nytenkning, Metodeutvikling og Utvikling av studiemateriell. Prosjektene bør ha størst mulig allmenn interesse og overføringsverdi til andre brukere. Vi oppfordrer til samarbeid om PU-prosjekter med andre av K-Stud sine medlemmer.
Med studiemateriell mener vi kursopplegg, samtaleopplegg, studiebøker og –hefter.

Prosjektene skal være med på å realisere de overordnede målene for studieforbundenes virksomhet:
1. å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlaget for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere
2. å gjøre det mulig for mennesker å påvirke sin egen livssituasjon
3. å bekjempe utstøting og bidra til inkludering
4. å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring
5. å styrke kulturelt mangfold og øke deltakelsen i kulturlivet
6. å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne

Prioritering av søknader

Styret har vedtatt at opplegg som fremmer inkludering skal ha prioritet, f.eks. overfor flyktninger og innvandrer og mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Søknader innenfor andre områder kan også være aktuelle!

Kriterier og søknadsregler

Det kan gis tilskudd både til ett-årige og to-årige prosjekter. Ved to-årige prosjekter kan det gis tilskudd fordelt over to år, der andre utbetaling foretas i år to med forbehold om budsjettdekning det året.
Søknadene må tydelig beskrive hva prosjektet ønsker å utvikle eller prøve ut. Budsjett, tidsplan for arbeidet og hvordan resultatene skal formidles og videreføres må spesifiseres. Kun søknader som bruker K-studs søknadsskjema vil bli vurdert.
Det gis ikke tilskudd til utarbeidelse, layout og trykking av informasjonsmateriell (brosjyre og katalog ol.). Tilskuddet kan heller ikke brukes til drift.

Prosjektrapport og regnskap skal sendes til K-stud innen den 1. mars året etter prosjektperioden utløper.
Tildeling av prosjektmidlene foretas på styremøtet den 5.12.16.
Utbetaling/første delutbetaling gjennomføres på nyåret det året prosjektet starter.

Søknadsfrist:

1. november 2016.
Søknaden sendes elektronisk til
post@k-stud.no og merkes med ”Søknad pedagogisk utviklingsarbeid 2017/18”.

Spørsmål om PU-midlene kan rettes til daglig leder Hege Irene Fossum på hif@k-stud.no eller tlf. 23 08 14 73 / 99 64 26 84.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!