Tekster til forandring

Et bibelstudieopplegg

Forfatter: Anders Martinsen, Jan Christian Nielsen og Stine Kiil Saga

Utgiver: Verbum

Omfang: 18 samvær

Målgruppe: Voksne (for samtalegrupper og husfellesskap)

Innhold: Hvorfor leser vi Bibelen slik vi gjør? Kan vi lese Bibelen og snakke sammen om teksten på en måte som skaper forandring? Dette bibelstudieopplegget inviterer til å lese Bibelen på en ny måte. Måten å lese på kalles kontekstuell bibellesning og har røtter i Sør-Afrika og Latin-Amerika.

Hvem vi er og hvor vi kommer fra virker inn på hvordan vi leser en bibeltekst og hvilke svar vi lar den gi oss. Når vi møter nye erfaringer, tanker og spørsmål, kan det åpne teksten for oss på nytt.

To spørsmål er altså utgangspunkt for den kontekstuelle teologi; et om kontekst og et om hvem som tolker. Vi har sett på de fire kjennetegnene ved kontekstuelle bibelstudier i Sør-Aarika; å lese kritisk, å lese sammen med marginaliserte, å lese sammen og å lese for forandring. Og vi har sett hvordan tekstenes tre nivåer; bak, i og foran teksten; kan være nyttig i tolkningen av teksten.

Vi må lese tekster om og om igjen, også når vi leser bibelen i Norge. I motsetning til hva vi av og til kan tro, bærer tekstene på et enormt meningspotensial også i vår kontekst. Menneskers nye erfaringer, tanker og spørsmål vil åpne teksten på nytt og på nytt. Kontekstuelle bibelstudier legger derfor til rette for bruk av kirkens viktigste ressurs i møte med tekster: Menneskers mangfoldige og komplekse erfaringer og spørsmål. Kun ut fra disse kan teksten få relevant mening for nye mennesker på et nytt sted og til en ny tid. Akkurat nå handler dette om du som leser dette heftet, og de du skal lese bibelen sammen med. God lesning!

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!