Handling og bønn må bli ett

Sammenhengen mellom liturgi og diakoni i menighetens gudstjenesteliv

Forfatter: Sindre Eide

Utgiver: Eide forlag

Omfang: 8 samlinger / 8-16 timer

Læringsmål: Forstå sammenhengen mellom liturgi og diakoni i menighetens gudstjenesteliv.
Kunne planlegge gudstjenester med diakonalt fokus.

Målgruppe: Medlemmer i gudstjenesteutvalg og diakoniutvalg, menighetsrådsmedlemmer, diakoner, prester, andre ansatte og frivillige gudstjenestemedarbeidere

Boken gir hjelp til å se sammenhengen mellom liturgi og diakoni i planleggingen av det lokale gudstjenestelivet. Her gis eksempler fra Ordning for hovedgudstjeneste i Den norske kirke, 2011 – både fra de liturgiske tekstene og handlingene som utføres i gudstjenestens forløp. Boken inneholder praktiske eksempler på forberedelse og gjennomføring av gudstjenesten med det diakonale aspekt i fokus.

Boken har følgende hovedkapitler:
* Handling og bønn må bli ett.
Innledningskapittel om sammengheng mellom liturgi og diakoni.
* Diakoni med utgangspunkt i menighet og gudstjeneste.
Kapitlet utdyper de fire diakonale søyler (Diakoniplan for Den norske kirke) – spesielt med relevans til gudstjenesten:
* Involvering som diakonalt kjernebegrep
Her omtales grunnlagstenkning i gudstjenesteordningen 2011:
Gudstjeneste for alle, Universell utforming og inkluderende samarbeid i planlegging og gjennomføring av gudstjenester.
* Diakonens plass i gudstjenesten
* Diakonal tematikk i gudstjenestens hoveddeler:
I. Samling II. Ordet III. Forbønn IV. Nattverd V. Sendelse
* Valg av salmer (med diakonalt motiv)
* Dåp i hovedgudstjenesten.
Diakonale motiv i liturgien, inkludering av dåpsfølget.
*Gudstjenester med særlig diakonal tematikk.
Diakoniens søndag. Merkedager og temadager. Temagudstjenester.
*Vi samles for å sendes.
Gudstjenestens sendelse tydeliggjøres – fra samlingen for Guds ansikt til tjeneste ut i verden, for å bære Kristi vitnesbyrd videre, med våre ord og våre liv.
* Vedlegg:
Ta pulsen på gudstjenestens diakonale fokus (arbeidsark)
Bremseklosser (arbeidsark)
Samtaleopplegg
Aktuelle bøker og nettsteder

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!