Håndbok i troslære

Boken har 381 sider og gir en grundig innføring i Frelsesarmeens tro.

Forfatter: Komité-produksjon (oversatt av Jostein Nielsen)

Utgiver: Frelsesarmeens hovedkvarter, Oslo 2013

Læringsmål: Å få god kunnskap om Frelsesarmeens tro og lære

Målgruppe: Alle som er interesserte i tro og dogmatikk, men spesielt aktuell for dem som er med i, eller ønsker å gå inn i Frelsesarmeen.

Innhold: For salvasjonister har tro og handling alltid vært to sider av samme sak. Vår tro og praksis er rotfestet i Bibelen, personlig erfaring og i kristenarven. Frelsesarmeens troslære er en del av den arven, og den har bibelteksten slik den er tolket av Guds folk som grunnvoll.
Denne boken handler om Frelsesarmeens troslære. Den utdyper de 11 trosartiklene som siden 1878 har vært grunnlaget for Frelsesarmeens vitnebyrd om det kristne evangeliet, og viser hvordan de er rotfestet i Bibelen og i kirkelige tradisjon. Den gir også muligheter til å reflektere over hvordan de er nært knyttet til hver salvasjonists personlige tro og til det vitnesbyrd og fellesskap som Frelsesarmeen som helhet står for.

Hvert kapittel har to deler. Den første delen av hvert kapittel inneholder Frelsesarmeens formelle og offisielt godkjente utleggelse av den aktuelle trosartikkelen. Til sammen utgjør disse den offisielle «Håndbok i troslære». Del to av hvert kapittel bærer tittelen: «Et skritt videre». Det er ment å være en nyttig ressurs, men er ikke en del av det offisielle uttrykket for Frelsesarmeens troslære. Her finner du også forslag til aktiviteter, og spørsmål til diskusjon og for videre refleksjon. Disse er laget for å oppmuntre deg og gjøre deg i stand til å sette din kunnskap om læremessige spørsmål i forhold til din personlige åndelige erfaring, ditt liv i det kristne fellesskapet og din samhandling med verden.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!