Begynnelsen!

Boken er en gjennomgang av Første Mosebok, fra første til siste kapittel. Det er ikke en tradisjonell bibelfortolkning, men forfatteren lar Bibelen forklare seg selv ved å sette GT og NT i sammenheng ved hjelp av mange bibelhenvisninger.

Forfatter: Arnold Bjerkreim

Utgiver: Sambåndet forlag

Omfang: 20-30 timer

Målgruppe: Grupper som har tilegnet seg en del bibelkunnskap og er motivert for å grave litt dypere.

Læringsmål: I løpet av studiet skal deltakerne oppnå økt forståelse og innsikt ibibeltekster med utgangspunkt i 1. Mosebok.

Studiet skal bidra til at deltakerne får et reflektert forhold til budskapet og oppnår modenhet og vekst i eget kristenliv. Etter endt kurs skal deltakerne være bedre i stand til å formidle kunnskapen videre til andre. Gruppens deltakere vil nyttiggjøre seg hverandres erfaringsgrunnlag og refleksjon til å skape en rikere tolkning og forståelse av søndagens tekster.

Forfatteren skriver i forordet:
Bibelen er en enestående bok. Det er Guds ord. Gud er forfatteren av Bibelen, men han har brukt utvalgte mennesker til å skrive boken.
Salme 103,7 Han kunngjorde sine veier for Moses !
Moses er den første som skriver i Bibelen. Den eneste forklaringen på det han skriver, er at Herren kunngjør ham hva han skal skrive. Moses skriver om ting som bare Gud har forutsetning for å kunngjøre.
2. Pet 1,20 idet I først og fremst vet dette at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning; for aldri er noe profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd. !
Dette er hovednøkkelen. Det er Gud som har kunngjort sine veier for Moses og profetene.
Derfor kjenner de til det som ellers ville vært umulig for dem å skrive noe om.
Amos 3,7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.
Salme 147,19-20 Han kunngjorde Jakob sitt ord, Israel sine bud og sine lover; så har han ikke gjort mot noe hedningefolk.
Rom 3,1-2 Hva fortrinn har da jøden? (…) Meget i alle måter; først og fremst det at Guds ord ble dem betrodd.!
Alt vi leser i Bibelen, er sant. Innholdet er like sant gjennom alle tider. Den har ikke behov for å bli revidert og oppdatert. Vi vil prøve å gjøre oss kjent med Guds beskrivelse av sine egne veier.
Rom 11,33 O dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier! !
Ved å få kjennskap til Guds veier kommer vi til tro på Gud og drives til omvendelse.
Joh 4,22-23 vi tilbeder det vi kjenner (…) de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet; for det er sådanne tilbedere Faderen vil ha. !
For å være med og fremme tilbedelse av den sanne Gud, vil vi gjøre oss kjent med Guds veier.
Måtte denne gjennomgang føre til det resultat for leseren.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!