Kurs for flyktninger – ekstra tilskudd!

Vil dere bidra med kurs og annen opplæring for flyktninger fra Ukraina? Gjennom trygge og gode læringsarenaer kan flyktninger i mottak e.l. og de som bosettes i kommunene, få relevant opplæring som bidrar til deltakelse, mestring og inkludering i det norske samfunnet.

Ulike og mangfoldige læringsarenaer vil være viktig i tiden framover. Enten du vil bidra til meningsfull aktivisering gjennom praktiske kurs. Eller du vil tilby norskkurs, språkkafe eller bli kjent med Norge-kurs. Dessuten: I praktiske kurs som håndtverk, sang og musikk, friluftsliv o.a. kan du kombinere språkopplæring, og ikke minst knytte kontakter og bidra til gode felleskap.

Kristelig studieforbund innfører nå en midlertidig stimuleringsordning for opplæringsvirksomhet som gjennomføres i 2022 for flyktninger i regi av våre medlemsorganisasjoner og deres menigheter og lokallag.

Hensikt
Det er ventet at mange ukrainere vil ankomme Norge som flyktninger i tiden framover. Vi ser et sterkt engasjement, og dette engasjementet kan vi organisere i en felles innsats med meningsfylte læringsarenaer i regi av menigheter, kirker, ungdomsorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner lokalt.

K-stud vil stimulere til gode kurs og annen organisert opplæring for å styrke aktivitets- og læringstilbudet på mottak e.l. gjennom frivillig innsats. Dette vil bidra til å fremme inkludering, og gjøre oppholdet i Norge litt lettere for den enkelte og for kommunen og sivilsamfunnet som skal ta imot flyktninger. Det er også behov for tiltak og læringstilbud rettet mot flyktninger som bosettes i kommunene.

Kurs som kan være aktuelle
– Norskkurs
– Samfunnskunnskap/Bli kjent med Norge
– Interkulturelle tema
– Praktiske kurs: håndverkskurs, foto/film og media, bake- og matlagingskurs, friluftsliv, sang- og musikkopplæring, kurs i babysang – som aktiviserer, gir en meningsfylt hverdag, bidrar til mestring og livslyst og ikke minst gir trening i norsk og økt språkforståelse
– Inkludering i eksiterende, ordinære kurs

Tidsbegrensning
For å få ekstra tilskudd, må opplæringen må gjennomføres i løpet av 2022.

Antallsbegrensning
Ett lokallag kan som hovedregel ikke få ekstra tilskudd fra denne ordningen til mer enn 5 kurs.

Tilskudd
Dette er et ekstra tilskudd som gis i tillegg til timetilskuddet i den ordinære tilskuddordningen.
Det kan gis tilskudd etter følgende satser:
• Inntil 5 000 kr pr kurs med stipulert frivillig innsats, uten spesifiserte kostnader.
• Inntil 50 000 kr pr kurs med kostnadsplan.
Dere vil få krav om dokumentasjon på kostnader ved ev. stikkprøvekontroll.
Tilskuddet vil bli utbetalt sammen med ordinært tilskudd når kurset er gjennomført og søknad om kurstilskudd er godkjent.

Søknadsrutiner
Søknad sendes på vedlagte skjema til post@k-stud.no.
Søknadsfristen er utvidet til: 1. juli 2022
Tilsagn gis fortløpende.
Ferdigrapportert og godkjent kurs (ordinær tilskuddssøknad etter endt kurs) utløser tilskuddet.

(Foto: Gjermund Øystese)

Søknadsskjema ekstra tilskudd flyktninger word-format
Ta kontakt med oss om du ikke får lastet ned dok. i word-format

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!