Kontroll av kurs

K-stud er ansvarlig for å forvalte ordningen i henhold til voksenopplæringsloven, og utfører kontroll av alle søknader om tilskudd til kurs. Med kurs menes både kurs og seminarer, studiegrupper, opplæring i kor, band og andre sang-, musikk- og dramagrupper, opplæring på leir, studieturer o.l.

 

Du er ansvarlig for opplysningene om kurset

Kursarrangør må kunne dokumentere kurset med troverdig dokumentasjon. I det du sender inn søknaden, signerer du på kurset og bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at aktiviteten er gjennomført etter reglene.

 

Vi har flere kontrollrutiner

 

Behandling av studieplaner

Studieplaner godkjennes etter de kvalitetskrav som loven setter og våre egne interne regler. Da er vi særlig oppmerksomme på gode læringsmål.  Og at omfang, målgruppe, pedagogisk metode og læringsressurser står i forhold til hverandre.

 

Behandling av søknader om tilskudd

Vi kontrollerer om søknaden inneholder alle de opplysningene som loven med forskrifter krever.

  1. Først kontrollerer vi om studieplanen/studiemateriellet som kurset har brukt var godkjent før kurset startet.
  2. Deretter går vi gjennom kursdokumentasjonen og kontrollerer om det er samsvar mellom omfanget i studieplanen og omfanget i kursrapporten.
  3. Finner vi avvik, mangler eller uklarheter tar vi kontakt med kursarrangøren for å hente inn manglende opplysninger og avklare om rapporten er innenfor regelverket.
  4. Kurs kan bli avkortet eller avvist

 

Månedlig internkontroll

  1. Hver måned trekker vi ut noen tilfeldig utvalgte kurs for internkontroll. Vi ringer deltakere og spør om de har deltatt, og stiller noen kontrollspørsmål om kurset.
  2. I tillegg trekkes noen kurs ut for kontroll av både kursopplysninger og søknadsbehandling før kursutbetaling (ca. hver måned)

 

Tilleggsinformasjon

I forbindelse med søknadsbehandling, interkontroll og revisjon kan vi be om ytterligere informasjon, som regnskap og andre dokumenter. Vi kan også ta kontakt med ledelsen i det lokallaget som kurset tilhører eller tilhørende medlemsorganisasjon.

 

Årlig revisjon

Revisor trekker ut 2 promille av kursene for årlig kontroll, i tråd med egen rutine for revisorkontroll. Revisor er også involvert i utvelgelsen av kurs for internkontrollen.

 

Tilsyn

Myndighetene kan komme på tilsynsbesøk. Da plukker de ut et antall kurs for kontroll.

 

Svindel og misbruk anmeldes

Hvis vi oppdager mulig svindel eller misbruk av midlene anmelder vi forholdet til politiet.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!