K-stud ble 70 år 28.mai 2022!

Livslang læring er fortsatt svært aktuelt! Kanskje har dere gått glipp av denne gode tilskuddsordningen?

Gjennom 70 år har studieforbundet støttet opp under medlemsorganisasjonenes opplæring. Vi feirer mange tiår med masse læring, utvikling av både organisasjoner og enkeltpersoner og et stort frivillig apparat for å få dette til. Læringsarenaene i våre medlemsorganisasjoner utvikler kompetente ledere, dyktige musikere, skaper trygge demokratiske fellesskap og hjelper folk til å gjøre noe med egen livssituasjon.

28.mai er også VÅR DAG i forbindelse med Frivillighetens år.

Se vår jubileumsfilm her! 

70 år med organisert opplæring

Norsk kristelig studieråd ble dannet i 1952, Frikirkelig studieforbund ble dannet i 1972 og i 2012 slo disse organisasjonene seg sammen til det som i dag heter Kristelig studieforbund – K-stud. Vi står i en lang folkeopplysningstradisjon, der kunnskap og kompetanse skal være tilgjengelig for alle. De frivillige organisasjonene og menighetene har et stort nedslagsfelt og tilbyr en læringsarena som er løsrevet fra det offentlige utdanningssystemet. Det gjør at man når andre mennesker på disse arenaene.

I disse årene har begrepene endret seg, fra folkeopplysning til livslang læring, fra voksnes læring til opplæring i frivillig og ideell sektor. Hele tiden har den enkeltes læringsmuligheter og opplæringens betydning for personlig og åndelig utvikling, for menighets- og organisasjonsliv, sang- og musikkliv, frivillighet og lokalmiljø vært bærende elementer i studieforbundets virksomhet.

I dag er Læring for troen og livet vårt sentrale motto. Et motto som favner all kunnskapen som er delt, og kompetansen som deltakerne har utviklet sammen. Og som har gitt ringvirkninger langt utenfor læringsfelleskapet i kurset, bibelgruppa eller koret – over hele landet!

«K-stud støtter læring og vil gi tros- og livskompetanse for enkeltmennesker over hele landet! Tilskuddet K-stud gir kan øke kvaliteten på opplæringen og lage flere arenaer for læring».
Harald Skarsaune, styreleder i K-stud

 

Jubileum!

Torsdag 5.mai markerte vi jubileet med et arrangement i Kirkens hus i Oslo. Det var taler, musikalsk innslag fra Kirkens teaterskole, Drammen og marsipankake. K-stud fikk hilsener fra ulike medlemsorganisasjoner og eksterne samarbeidspartnere, og det var flott å kunne samles og feire mange år med engasjement rundt livslang læring.

 

Les mer om jubileumsmarkeringen her

 

Vi skal ha stort oppslag i både Dagen og Vårt Land 28.mai. Følg med!

 

Lær mer! – Jubileumsseminar

Vil du lære mer om hvordan vi kan være en aktuell læringsarena i samfunnet?

Vi skal ha et digitalt mini-seminar 31.mai med Lars Kobro, Hiwot Hailu og Ommund Rolfsen.
Les mer om det her

 

Hvem er K-stud?

K-stud er ett av 14 studieforbund i Norge som får tilskudd over statsbudsjettet. Vi har rundt 80 medlemsorganisasjoner fra hele bredden av kristne menigheter og organisasjoner, og er derfor et stort økumenisk fellesskap. K-stud er en demokratisk, ideell og frivillig organisasjon, og legger vekt på demokrati, deltakelse og inkludering i organiseringen av studieforbundet på alle nivå.

Hva gjør K-stud?

Vi tildeler opp mot 17 millioner i året til kurs og annen organisert opplæring. Årlig gir vi tilskudd til over 5000 kurs, 40 000 kursdeltakere og over 150 000 kurstimer. Vi er en pådriver for gode læringsarenaer og pedagogiske opplegg.

Hvem deltar på kurs? Det er frivillige og ansatte, medlemmer og andre målgrupper som ønsker å lære mer om den kristne tro, kunne spille i band, synge i kor eller styre lys og lyd, som vil delta på babysang eller konfirmasjonsopplæring, lære norsk, beherske et håndverk eller bli trygg i rollen som leder eller veileder, for å nevne noe. I dag er ca halvparten av deltakerne mellom 14 og 29 år. Vi vil spesielt trekke fram at kursarrangørene gir gode tilbud til mennesker som ellers lett faller utenfor i samfunnet.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!