K-stud flyttes til Kulturdepartementet

K-stud kommenterer voksenopplæringsloven.

Kunnskapsdepartementet har invitert K-stud til å kommentere forslagene til endringer i voksenopplæringsloven.

Vi vil her gjengi noen av punktene som er viktigst for oss. Vi linker til hele uttalelsen i bunn av saken.

Flyttes til KUD
K-stud er godt fornøyd med at Voksenopplæringsloven opprettholdes og styrkes, og vurderer at det er fornuftig å dele tilskuddsordningen mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og Kulturdepartementet (KUD). Vi ser på delingen som en mulighet til å styrke opplæringsvirksomheten i frivillige organisasjoner knyttet både til det kultur- og frivillighetspolitiske området, og det kompetansepolitiske området. K-stud skal flyttes til KUD, hvilket stemmer godt overens med den opplæringen som våre medlemsorganisasjoner i alle hovedsak driver. Vi har merket oss at den kompetansebyggende opplæringen som enkelte av våre medlemsorganisasjoner har noen kurs innenfor, vil bli ivaretatt under ordningen i KUD.

KD ba om konkret tilbakemelding på tre punkter:

– Å redusere kravet til kursvarighet fra dagens åtte til seks timer, eventuelt fire timer.

K-stud støtter forslaget om å redusere timekravet. Vi slutter oss til Vofos forlag til minstekrav på 4 kurstimer og viser til Vofos begrunnelser.

– At opplæringstilskudd ikke lenger kan benyttes til administrasjon, og eventuelt hvor stor andel grunntilskuddet bør være av statstilskuddet for å kompensere for dette.

K-stud støtter forslaget forutsatt at grunntilskuddet økes til et nivå som er tilstrekkelig til å dekke de administrative kostnadene.

Vi mener at grunntilskuddet fra Kulturdepartementet bør være på 25 % av det totale tilskuddet. Administrative kostander i studieforbund dreier seg i stor grad om pedagogiske oppgaver som understøtter kursvirksomheten.

– Å heve alderskravet for studieforbundsaktivitet på Kunnskapsdepartementets område fra 14 til 16 år.

Vi støtter ikke forslaget, av samme årsak som Vofo argumenterer med rundt disse to hovedpunktene:
– Ungdom mellom 14 og 16 år får viktig kompetanse gjennom de studieforbundene som skal være under KD.

– Det kan stilles spørsmål ved om dette er i strid med Grunnloven, jfr. bestemmelsen «Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje»

Utvidet tilgang på undervisningslokaler
K-stud foreslår å utvide retten til gratis bruk av undervisningslokaler til kl. 22 på hverdager og for samme bruk i helgene. Dagens ordning gjelder frem til kl. 21.

Kurs i utlandet
For flere av K-stud sine medlemsorganisasjoner er det viktig å ha mulighet til å arrangere kurs i utlandet. De har kurs og studieturer (organisert som kurs) hvor de bygger ny kompetanse i møte med andre kulturer og fagmiljøer. Dette er viktige faglige læringsarenaer som utvider perspektivet i et internasjonalt og globalt perspektiv. Bl.a. har flere ungdomsorganisasjoner slike kurs.

Nettkurs og oppmøte
K-stud foreslår i likhet med Vofo at bestemmelsen som begrenser mulighetene for bruk av elektronisk kommunikasjon på kurs fjernes. I dag er kravet 50 prosent fysisk oppmøte.

To av våre medlemsorganisasjoner har engasjert seg i spørsmålene om kurs i utlandet og nettkurs, og har bidratt med gode eksempler som du kan lese i høringssvaret vårt.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-endringer-i-voksenopplaringsloven-og-friskoleloven/id2670105/?uid=09463fd8-1b2e-4c4a-8957-c6284c20ebd7

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!