Hvordan lede en studiegruppe

Gruppelederen og samspill

Vi anbefaler å ha en gruppeleder. Det vil kunne gi et best mulig utbytte, både faglig, åndelig og sosialt. Dere kan la ledelsen av de enkelte samlingene gå på rundgang, men da må alle være bevisst gruppelederens rolle. Uansett bør en person ha hovedansvaret for gruppearbeidet. Noen velger å ikke ha en gruppeleder. De har kollektivt lederskap, der alle har kontinuerlig ansvar for gruppens framdrift og de oppgavene som en leder ville hatt. Dette kan fungere godt, men mange har erfart at resultatet ikke blir like bra. Framdriften kan bli dårligere, man kan lettere miste målet av synet og det kan bli vanskeligere å trekke alle med i samtalen.

Lederens evne til å skape en god samtale er viktig. Deltakerne skal føle seg inkludert og utfordret på en trygg måte. Gruppelederens oppgave er ikke å undervise eller gi svar på spørsmålene, men å legge forholdene til rette for et godt samarbeid i gruppen, der lederen tar del i samtalen på lik linje med de andre deltakerne. I en gruppe må alle bidra med kunnskaper, erfaringer og synspunkter når temaet behandles. Videre må alle bidra til å skape en åpen atmosfære hvor alle får komme til ordet, og der alles synspunkter blir respektert og tatt med i vurderingen. Alle må ta del i ansvaret for at studiearbeidet skal fungere tilfredsstillende.

 

Evne til å lytte og engasjere

Gruppelederen skal legge til rette for gode samtaler, der alle deltakerne er mest mulig aktive. Det er derfor viktig å kunne lytte til andres synspunkter og å engasjere alle deltakerne til å ta del i samtalen. For å skape et godt samtaleklima, er det en fordel (ikke en forutsetning) å ha kunnskaper om kommunikasjon og gruppedynamikk. Dette kan du lese mer om i boka «En kilde til vekst». Det er viktig at gruppelederen ser fordelene ved å studere sammen med andre i en gruppe. Derfor er det viktig at lederen har positive erfaringer fra slikt arbeid. Han eller hun må ha tro på at mennesker kan lære noe i fellesskap og se verdien av det åndelige fellesskapet i gruppen.

 

Ærlighet

Hvis gruppelederen får vanskelige spørsmål, må hun ikke «prate rundt grøten» og skjule at hun ikke kan svare. Det er også viktig å være seg selv og unngå å gi inntrykk av å være bedre enn man er. Ved å innrømme at en har vanskeligheter i forbindelse med tro, bønn osv., skaper lederen en tillit og åpenhet som er fruktbar for fellesskapet i gruppen. Hvis lederen våger å være seg selv og ikke er redd for å dumme seg ut, slapper de andre av og opplever det lettere å delta aktivt i samtalen.

 

Planlegging

Gruppelederen har ansvaret for planleggingen av studiearbeidet. Dette bør gjøres mest mulig i samarbeid med de andre i gruppen. Lederen må også forberede seg foran hver enkelt samling. Det kan være praktiske gjøremål, å sette opp et program for samlingen, å gjennomgå det stoffet som skal behandles og eventuelt forberede spørsmål til samtale eller innlegg. Det er gruppelederens oppgave å gi de andre i gruppen nødvendig informasjon. Sørg for at alle vet tid og sted for samlingene og at alle har fått studieplanen utdelt.

 

Boken «En kilde til vekst» handler om studiegrupper og arbeidsmetoder, gruppeledelse og samtaleledelse, hvordan lage gode samtalespørsmål og studieplaner, konfliktløsning m.m. Heftet koster kr 45 (Pakketilbud: 100,- for 5 stk.) og kan bestilles via post@k-stud.no.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!