Dramatiske kutt til studieforbund

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 legges det opp til et dramatisk kutt i bevilgningene til studieforbund. Et kutt på 22,5 millioner kroner er foreslått, noe som tilsvarer en nedgang på 10,7 %. Justert for prisstigning, er kuttet på hele 28 millioner (13 %).

Regjeringen sier bl.a. dette om studieforbund: «Departementet har bedd Kompetanse Noreg gjennomføre ei evaluering av måloppnåing i studieforbunda som dei har frist på å levere i mai 2018. Departementet foreslår å redusere løyvinga med 22,5 mill. kroner samanlikna med nivået i 2017. Reduksjonen skal ikkje påverke størrelsen på tilretteleggingstilskottet».

 

800 kurs kan miste støtten

For Kristelig studieforbund betyr dette et kutt på over 1,7 millioner kroner i forhold til årets bevilgninger (uten prisjustering). I 2016 gjennomførte medlemsorganisasjonene våre 5 327 kurs, som gjennomsnittlig fikk 2 158 kroner i tilskudd.

 

– Hvis dette kuttforslaget blir stående kan godt over 800 kurs miste støtten fra K-stud neste år, sier daglige leder Hege Irene Fossum. Hun er bekymret for konsekvensene av et slikt kutt for enkeltmennesker og for medlemsorganisasjonenes menigheter, organisasjoner og institusjoner: Det blir mindre «Læring for troen og livet», mindre inkludering og integrering og færre arenaer for vekst og utvikling. Særlig vil opplæringen i distriktene og i mindre organisasjoner bli svekket. Og ikke minst vil integreringsarbeidet bli rammet. Over flere år har vi bidratt til integrering av flyktninger og innvandrer gjennom deltakelse i ordinære kurs og i språkopplæring, et område som er i stadig vekst. Andre målgrupper som rammes er funksjonshemmede, rusavhengige og psykisk syke.

 

Uklok prioritering

Fossum mener det er uklokt av regjeringen å kutte i bevilgningene til studieforbundene samtidig som at ordningen evalueres. Regjeringen har også startet arbeidet med en ny frivillighetsmelding og en kulturmelding som skal se på frivillige organisasjoners rolle i samfunnet.

– Det er å gå baklengs inn i framtiden å kutte i støtten til opplæring i frivilligheten, som også rammer det frivillige kulturlivet, samtidig som at regjeringen utvikler politikk for frivillighet og kultur. Opplæringen er en integrert del av frivillig virksomhet og en bærebjelke i det frivillige kulturlivet, sier Fossum.

 

Flere kutt rammer frivilligheten

Det er også andre kutt som vil ramme våre frivillige organisasjoner og redusere det handlingsrommet de har for bl.a. å drive ulike former for opplæring. Ett eksempel er KIA (Kristent interkulturelt arbeid) som driver språkopplæringsprogram for minoritetskvinner. Dette programmet kom inn i revidert nasjonalbudsjett i år, men det er ikke videreført i forslaget til statsbudsjett for 2018. Regjeringen foreslår også å kutte bevilgningen til KABBs lydbibliotek (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte) med 25 prosent, et bibliotek som også kan bidra med tilrettelagt studiemateriell til bruk i kursvirksomhet som støttes av oss.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!