Covid 19-oppdatering – Påbud om digital undervisning i Viken m.m.

Stortinget har den 16.03.2021 vedtatt en forskrift om smittevern mv. ved koronautbruddet, som gjelder flere kommuner og alle kommuner i Viken.

Det fremgår av forskriften kap. 5A § 16a at navngitte kommuner i denne bestemmelsen er omfattet av de endringene og tilleggene som blant annet retter seg mot opplærings- og utdanningsinstitusjoner i tråd med forskriften § 16f. Det følger videre av denne bestemmelsen at:

«Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved opplæring eller undervisning til personer over 20 år i grunnskole, til voksne i videregående skole og til voksne i opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, til kursaktivitet under studieforbund og til Kompetanse pluss».   

Dette innebærer at det skal kun foregå digital undervisning i Viken fylkeskommune og i de andre kommunene som er omfattet av forskriften kapittel 5A.

All fysiske undervisning må stanses umiddelbart.

Se oversikten over kommuner og forskriften her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!