Bedragerisaken til Lagmannsretten

Pastoren som Kristelig studieforbund anmeldte i mars 2014, ble i Oslo tingrett dømt skyldig i grovt bedrageri, falsk forklaring og dokumentforfalskning i november 2015. Tiltalte anket dommen, og lagmannsretten avgjorde i år at saken skal opp til ankeforhandling. Det er rettssak i Borgarting Lagmannsrett den 26-28 september 2016. Bakgrunnen for vår anmeldelse var en mistanke om feilrapportering av kurs og mulig misbruk av Kristelig studieforbunds tilskuddsmidler.

 

Uttalelsene fra Kristelig studieforbund, Oslo den 24.9.16

 

Funn og intern granskning

Vi vil bidra til en forsvarlig forvaltning av tildelte midler fra Kunnskapsdepartementet, og følger opp våre kurssøkere med veiledning om tilskuddsreglene, kontroll av kursdokumentasjon og jevnlige stikkprøvekontroller.

Denne saken startet i forbindelse med stikkprøvekontroller med påfølgende behov for innhenting av tilleggsopplysninger. Vår mistanke oppsto bl.a. fordi tilleggsdokumentasjonen vi ba om i januar 2014 var av en art som ikke virket troverdig og ekte. Vi fant også informasjon i innkommet søknadsmateriale som ikke kunne gjenspores. Vi klarte ikke å oppspore oppgitte lærere eller finne reelle kurssteder som stemmer overens med opplysningene i søknader og tilleggsdokumentasjon. Vi bestilte derfor en granskning fra vår statsautoriserte revisor, som fant uregelmessigheter og mangler i menighetens regnskap, falske fakturaer og bankutskrifter, og underbilag med underskrifter som kunne se ut til å være forfalsket.

Vi har over flere år fulgt opp pastoren tett, med gjentagende veiledning og opplæring om tilskuddsregler og krav til kursopplegg, i tillegg til kontinuerlige avklaringer. Vi har også vært på befaring i deres lokaler i Oslo, med framvisning av tilfredsstillende pedagogiske kursopplegg.

 

Etterforskning og rettsak

K-stud ville ved hjelp av rettsapparatet få en avklaring på om kursene faktisk var feilrapportert, og om tilskuddsmidlene var brukt i tråd med voksenopplæringsloven med forskrifter. Saken var under etterforskning fram til mai 2015, da Oslo Politidistrikt utferdiget en tiltalebeslutning og sendte saken til Oslo tingrett.

Rettsaken i Tingretten ble gjennomført den 10-11 november 2015. Både politiets etterforskning og opplysninger som kom fram i retten fra aktoratets og forsvarets vitner bekreftet våre mistanker om feilrapportering og misbruk av midler.

 

Dommen i Tingretten

Oslo tingrett dømte pastoren skyldig i grovt bedrageri, falsk forklaring og dokumentforfalskning. Retten kom til at de aktuelle kursene i stor utstrekning ikke er holdt.
Tingretten dømte pastoren til fengsel i ett år og ti måneder, hvorav tre måneder gjøres betinget med en prøvetid på tre år, med fradrag for tre dager for utholdt varetekt. Han er videre dømt til å betale kroner 1 500 000 kr til Kristelig Studieforbund.

Det opprinnelige erstatningskravet var på noe over 2,5 millioner kr.

 

Anke og rettssak i Lagmannsretten

Tiltalte anket dommen, og lagmannsretten avgjorde at saken skal opp til ankeforhandling. Det er rettssak i Borgarting Lagmannsrett den 26-28 september 2016.

 

Henvendelser i denne saken gjøres til:

Daglig leder Hege Irene Fossum
Mobil 99 64 26 84
Epost: hif@k-stud.no

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!