Anerkjennelse fra kulturkomiteen

Familie- og Kulturkomiteen har levert sin innstilling til Statsbudsjettet for 2021. Komiteen gir mange lovord om studieforbundenes virksomhet, og ber regjeringen finne penger til studieforbundene i revidert nasjonalbudsjett til våren.

 

Penger i revidert nasjonalbudsjett

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 hadde det sneket seg inn en regnefeil i bevilgningen til studieforbund under Kulturdepartementets budsjett, slik at det var et kutt på 5,5 mill. kr. Det er retting av denne feilen som komiteen ber regjeringen finne en løsning på i revidert nasjonalbudsjett for 2021.

– Vi er glad for at kulturkomiteen tar dette grepet, og håper regjeringen innfrir så det ikke blir mindre penger å fordele til medlemsorganisasjonenes kurs, uttaler daglige leder Hege Irene Fossum i K-stud.

 

Opplæring en forutsetning for frivilligheten

Komiteen understreker viktigheten av det arbeidet som studieforbundene og frivillige organisasjoner legger ned for at voksne kan få tilgang til god, fleksibel og brukertilpasset opplæring utenfor det formelle utdanningssystemet.

Videre uttaler komiteen at opplæring- og kunnskapsdeling er en forutsetning for en velfungerende og kompetent frivillig sektor med tillit hos myndigheter og befolkningen.

– Vi er glad for denne anerkjennelsen, og den kunnskapen om opplæring i frivillig sektor som komiteen gir uttrykk for, sier Hege Irene Fossum. – Samtidig forventer vi at dette gir utslag i økte bevilgninger i neste statsbudsjett. Vi arbeider for at det skal komme en opptrappingsplan slik at bevilgningen kommer opp på et mer hensiktsmessig nivå. Over tid har nemlig bevilgningene til studieforbundene gått betydelig ned.  Nivået ligger over 40 % lavere i 2019 enn i 2001 når man tar hensyn til prisveksten, påpeker hun.

 

Opplæring med gode resultater – for hele mennesket

Det er et stort behov for opplæring i regi av våre medlemsorganisasjoner. I 2019 registrerte vi over 5 300 tilskuddsberettigede kurs og studiegrupper med nær 41 200 deltakere, men vi vet at det foregår mye mer organisert opplæring enn dette.

Blant kjennetegnene på opplæringen er gode læringsfellesskap, inkludering og tilgjengelighet, kunnskaps- og erfaringsutveksling og dedikerte kursholdere og ledere.

Blant resultatene er økt kunnskap og innsikt for hele mennesket, som omfatter både troen og livet med sine ulike fasetter, muligheter og utfordringer. Opplæringen bidrar til mestring og talentutvikling, læringsglede og økt livskvalitet. Den bidrar til menighetsbygging, organisasjonsutvikling og et mangfoldig kulturliv. Den gir nye muligheter for den enkelte i arbeids- og samfunnsliv og bidrar til demokratibygging og økt frivillig engasjement.

 

Lærende organisasjoner med ansvar

Som lærende organisasjoner har våre medlemsorganisasjoner stor betydning for enkeltindivid og lokalsamfunn, men også et stort ansvar for å legge til rette for aktuell og inkluderende læring av god kvalitet. Gjennom tilskuddsordningen og de kravene vi setter til gode studieplaner ligger forholdene til rette for at tusenvis av deltakere i alle aldre over hele landet fortsatt kan utvikle ny kompetanse med et godt læringsutbytte.

Men vi er avhengige av økte bevilgninger for at kursvirksomheten kan opprettholdes, videreutvikles og vokse i tråd med behovene.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!